Szavazatok: 21
Szavazás 2020 március
Barbara Vargová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno