Szavazatok: 79
Szavazás 2020 március
Laura Neumannová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno