Szavazatok: 26
Szavazás 2020 március
Ella Stredová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno