Kukkonia official pageMagyarEnglish
„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ 2017

Občianske združenie Kukkonia týmto vyhlasuje III. ročník súťaže zameranej na skrášlenie
prostredia Žitného ostrova „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ 

Do súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“, ktorej vyhlasovateľom je Občianske združenie Kukkonia sa v roku 2017 môže zapojiť ktorákoľvek obec ležiaca na území Žitného ostrova. Jednou z primárnych podmienok súťaže je, aby obecné samosprávy zapojili do skrášľovania svojho územia tak miestne obyvateľstvo, ako aj spolky, združenia či podnikateľský sektor. Chceme tak podporiť nielen súdržnosť miestnych komunít, ale hlavne vytvoriť iniciatívu pre spoločné skrášľovanie životného prostredia celého regiónu. Zazeleňovaním a skrášľovaním prostredia, v ktorom žijeme sa zvýši nielen jeho atraktivita vo vzťahu k návštevníkom, ale aj

kvalita života nás miestnych. Touto iniciatívou by sme chceli upriamiť pozornosť verejnosti a samospráv na skutočnosť, že tvorba zelených priestranstiev nie je jednorázová záležitosť a že
o novovytvorené a aj existujúce zelené plochy sa treba permanentne starať. Za veľmi dôležité a hlavne užitočné považujeme zapojenie obyvateľstva, záujmových organizácií či spolkov, ale aj detí a mládeže do tejto činnosti. Spoločná starostlivosť o zeleň prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, miestnej identity a spolupatričnosti. Je to však aj pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce, pobyt na čerstvom vzduchu, zlepšovanie fyzickej kondície a zdravia obyvateľstva, či vhodný spôsob trávenia voľného času. Výsadba novej zelene a pravidelná starostlivosť o ňu výrazne prispieva nielen ku skrášľovaniu prostredia, v ktorom žijeme, ale je aj prvkom ochrany prírody a zdravia tu žijúcich. Upravené vidiecke prostredie je lákadlom aj pre návštevníkov regiónu. Základným predpokladom pre účasť v súťaži „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ je starostlivo udržiavané, vhodne upravené, estetické a čisté vidiecke prostredie s bohatou zeleňou. Sú to jedinečne, avšak vkusne upravené okolia verejne prístupných budov, udržiavané parky a aleje, okolia detských ihrísk či iných verejných priestranstiev obce, čisté a pokosené uličné priestory, ale aj poriadok okolo zberných ostrovčekov odpadu. S ohľadom na vyššie popísané skutočnosti a v snahe vyvolať záujem o zazeleňovanie a o skrášľovanie regiónu Žitného ostrova vyhlasujeme 3. ročník súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ za nasledovných podmienok:

Oprávnení účastníci súťaže: Obce ležiace na území Žitného ostrova, ktoré vyplnili prihlasovací formulár a doručili nám ho v lehote, ktorú stanovujú súťažné podmienky (mestá nie sú oprávneným účastníkom súťaže). Lehota na doručenie prihlasovacieho formulára: 14. 7. 2017
Doručenie prihlasovacieho formulára poštou na adresu:
Kukkonia, o.z.
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
alebo emailom na: viragos@kukkonia.sk (zasielajte prosím sken podpísaného
prihlasovacieho formulára)
Trvanie súťaže: Júl 2017 – September 2017
Termíny hodnotenia v teréne: Komisia si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže navštíviť a hodnotiť do súťaže prihlásenú obec. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priebehu mesiaca október 2017.
Celková suma vyčlenená na odmeňovanie v tohtoročnej súťaži je 6 800 Eur.
Finančná odmena bude môcť byť použitá výhradne na ďalšie zazeleňovanie územia, resp. na drobné investície zamerané na skvalitňovanie oddychových a voľno-časových zón v obci (drobná architektúra – lavičky, smetné koše, hojdačky), resp. na podporu rozvoja turizmu v území (napr. informačné tabule - minimálne dvojjazyčné a iné). Použitie finančnej odmeny výhercovia povinne preukážu uhradenými účtovnými dokladmi a fotodokumentáciou najneskôr
do 6 mesiacov odo dňa získania odmeny. Odborná komisia bude u účastníkov súťaže hodnotiť nasledovné skutočnosti:
1. zeleňou vhodne upravené okolia verejne prístupných budov, udržiavané parky a aleje, okolia detských ihrísk, športovísk či iných verejných priestranstiev obce, 0 – 5 bodov
2. pokosené a pravidelne udržiavané zelené priestranstvá, uličné priestory, zeleň popri chodníkoch, cestných komunikáciách, cyklotrasách, 0 – 5 bodov
3. celková čistota v obci, napr. v okolí nádob na odpad, zberných ostrovčekov, ale aj vo všeobecnosti v zastavanom aj nezastavanom území obce, 0 – 5 bodov
4. upravené predzáhradky rodinných domov, zeleň pri obecných bytových domoch, nakoľko súťaž predpokladá nielen zapojenie samosprávy, ale aj obyvateľov obce ,0 – 5 bodov
5. existencia a tvorba prvkov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu a trávenie voľného času vo vidieckom prostredí (odpočívadlá, posedenie, informačné tabule, mapy, značenia...), 0 – 5 bodov.

Súťaž je jednou z radu aktivít, ktoré naše občianske združenie realizuje so zámerom podpory trvalo-udržateľného rozvoja tohto regiónu a jeho zatraktívňovania ako produktu cestovného ruchu. Sme presvedčení o tom, že na „rozkvitnutý Žitný ostrov“ bude tu žijúce obyvateľstvo právom hrdé a že čistota a upravenosť obcí bude nielen lákadlom pre turistov, ale aj závideniahodným znakom tohto regiónu! Súťaž je financovaná za pomoci zdrojov Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz a Občianskeho združenia Kukkonia.