Kukkonia official pageMagyarEnglish
„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“

Občianske združenie Kukkonia vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu s názvom:„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“

Cieľom výzvy „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ je pomôcť obciam ležiacim na území Žitného ostrova. Rozhodli sme sa finančne podporiť obce v regióne Žitného ostrova s potenciálom pre ďalší rozvoj a predpokladmi na uchovanie prírodných hodnôt pre ďalšie generácie, ako aj pre ich jedinečnosť a pridanú hodnotu. Jednou z primárnych podmienok súťaže je, aby obecné samosprávy zapojili do skrášľovania svojho územia tak miestne obyvateľstvo, ako aj spolky, združenia či podnikateľský sektor. Chceme tak podporiť nielen súdržnosť miestnych komunít, ale hlavne vytvoriť iniciatívu pre spoločné skrášľovanie životného prostredia celého regiónu. Zazeleňovaním a skrášľovaním prostredia, v ktorom žijeme sa zvýši nielen jeho atraktivita vo vzťahu k návštevníkom, ale aj kvalita života nás miestnych.

V rámci výzvy „Pre Rozkvitnutý Žitný ostrov“ je možné sa uchádzať o finančnú podporu:

  • prioritne na ďalšie zazeleňovanie územia regiónu, resp. na revitalizáciu už existujúcej zelene
  • na drobné investície zamerané na skvalitňovanie oddychových a voľno-časových zón v obci (drobná architektúra – lavičky, smetné koše),
  • na podporu rozvoja turizmu v území (napr. informačné tabule -

minimálne dvojjazyčné a iné).

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

Obce ležiace na území Žitného ostrova, ktoré vyplnili formulár žiadosti a doručili nám ho v lehote stanovenej v tejto výzve (mestá nie sú oprávneným účastníkom výzvy).

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1500 eur.

Lehota na doručenie žiadosti: 20. 8. 2018 (poštou, osobne alebo emailom). Žiadosti doručené po lehote na predkladanie nebudú vyhodnocované.

Časový horizont realizácie podporených aktivít je: 21.august 2018 – 30. november 2018

Termín vyúčtovania finančnej podpory: 14. december 2018

Svoje žiadosti o finančnú podporu môžete zasielať na: viragos@kukkonia.sk

alebo na poštovú adresu:

Kukkonia, o. z.

Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

Termín vyúčtovania finančnej podpory: 15. december 2017

K projektu je potrebné doložiť tieto naskenované prílohy (v prípade osobného doručenia, alebo doručenia poštou sú postačujúce fotokópie):

− štatút, zriaďovaciu listinu alebo stanovy organizácie,

− potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu,

− doklad o pridelení IČO,

− zmluvu o vedení bankového účtu alebo hlavičku výpisu bankového účtu, na ktorý môžete prijímať finančné dary.

 

Formulár si môžete stiahnuť TU.