Kukkonia official pageMagyarEnglish
Pamiatky Komárna

Pevnostný systém

Komplex, ktorý sa rozprestiera na obidvoch stranách Dunaja, bol najväčším a najsilnejším pevnostným systémom počas Rakúsko-uhorskej monarchie. Pozostáva zo severnej a južnej časti. Na území Slovenska v Komárne sa nachádza Ústredná pevnosť, 5 bášt Palatínskej línie, 2 bašty a 4 batérie Vážskej línie. V Komárome (Maďarsko) nájdeme Monoštorskú, Igmándsku a Hviezdicovú pevnosť. Pevnosť schopná pojať armádu s 200 000 vojakmi sa nachádza na čakacej listine Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jej význam je uznávaný aj za hranicami. Obrovský pevnostný systém odolal počas stáročí každému obliehaniu, verný symbol jeho nedobytnosti vidieť na hrote bašty Madona v Novej pevnosti, je to kamenná panna a nápis: NEC ARTE NEC MARTE – Ani ľsťou, ani silou.

http://komarno.sk/content/necarte/

Ústredná pevnosť

Najstaršia časť komárňanského pevnostného systému pozostáva z týchto častí: XVI. st. – Stará pevnosť, XVII. stor. – Nová pevnosť, XIX. stor. – kasárenská budova, kapitanát a muničný sklad.

Návšteva len so sprievodom, min. 3 osoby v skupine.

Od 1. januára do 30. júna a od 2. septembra do 31. decembra:

utorok – piatok: o 9.00, 11.00 a 14.00 hod.

Od 1. júla do 31. augusta: utorok – piatok: o 9.00, 11.00 a 14.00 hod., sobota – nedeľa: o 11.00 a 13.00 hod.

Návštevy plánované na víkend a skupiny nad 45 osôb prosíme nahlásiť 5 dní vopred na telefónnom čísle cez pracovný čas: +421 35 2851 265, +421 35 2851 250, +421 910 366 659, +421 948 830 202.

Pevnosť je počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja zatvorená.

http://komarno.sk/content/necarte/

Dôstojnícky pavilón

Miestnosti na poschodí neogotickej budovy z XIX. stor. slúžili ako ubytovanie pre dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády slúžiacich v komárňanskej pevnosti a pre ich rodiny, na prízemí fungovalo kasíno pre dôstojníkov. Momentálne tieto priestory využíva Univerzita J. Selyeho, Mestský úrad Komárno, lekáreň a viaceré reštaurácie. Na nádvorí sa nachádza amfiteáter, malý most symbolizujúci spolupatričnosť národov, a v malom parku je umiestnená busta Jánosa Selyeho, zakladateľa teórie stresu.

Budova bývalej Prvej komárňanskej sporiteľne

Eklektická budova postavená v XIX. stor. je dielom Bélu Neya z Budapešti. Najprv bol nájomným domom Prvej komárňanskej sporiteľne, po zoštátnení sa stal poliklinikou Okresného zdravotníckeho inštitútu. Od roku 2011 je v majetku Mesta Komárno.

Námestie generála Klapku s radnicou

Neorenesančný objekt z XIX. stor. bol postavený na mieste pôvodnej radnice. V okne na veži sa denne o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. objaví postavička husára a zatrúbi Klapkov pochod, skladbu Béni Egressyho, ktorú komponoval v Komárne.

Zichyho palác (Námestie gen. Klapku 9)

V kúrii postavenej v XVII. a prestavanej v XIX. stor. prvýkrát vystupovala najväčšia herečka svojej doby, Déryné Széppataki Róza. Dnes je v objekte umiestnená výstava Podunajského múzea v Komárne o novších dejinách mesta a pamätná expozícia Móra Jókaiho a Franza Lehára. Sochy v sochárskom parku na nádvorí Zichyho paláca: Štefan Széchenyi (od Františka Gyurcseka), Ľudovít Kossuth (od Františka Gyurcseka), Matej Bel (od Petra Gáspára), Ján Esterházy (od Fridricha Janzeru), cisárovná Alžbeta zvaná „Sisi“ (od Gabriela Mihálya), Ján Amos Komenský (od Olbrama Zoubeka).

Návštevnícke možnosti múzea:

Letné obdobie: 15. apríl – 30. september, utorok – sobota: 9.00 – 17.00 hod.

Zimné obdobie: 1. október – 14. apríl, pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 hod.

Tel.: +421 (0) 35 77 30 054

http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=16&page=article

Kaplnka sv. Anny

Kaplnka a špitál vedľa nej boli postavené v XVIII. stor. v barokovom slohu na základe testamentu komárňanskej občianky Borbály Miletics. Komplex neskôr prestavali, ale čelný oltár kaplnky sa dodnes zachoval v pôvodnom stave.

Nádvorie Európy

Komplex pozostávajúci zo 45 budov symbolizuje spolupatričnosť národov Európy a spoločné korene ich kultúry. Budovy reprezentujú typický architektonický štýl jednotlivých európskych národov. Vatikánsky dom slúži aj ako brána. Na nádvorí sa nachádzajú sochy významných panovníkov a politikov maďarskej histórie. Sú to: svätý Štefan a blahorečená kráľovná Gizela Bavorská (od Ondreja Csütörtökiho), svätý Ladislav (od Júliusa Magu) nad bránou Ulice Jókaiho, Belo IV. (od Rozálie Darázsovej) na anglickom dome. Sochy okolo fontány: Belo III. (od Juraja Bartusza), Ondrej II. (od Vojtecha Tótha), Ľudovít Veľký (od Ľudovíta Győriho), Karol I. (od Ilony Szilva), Žigmund Luxemburský (od Petra Gáspára), Mária Terézia (od Ľudovíta Győriho).

Blízko nádvoria Zichyho paláca: Matej Korvín (od Emőke Szilva) na rohu sedmohradského domu, Ján Korvín (od Františka Gyurcseka), Kráľovské jablko (od Jána Reichera).

http://www.palatinus.sk/

Budova bývalého Župného domu (Palatínova ulica 8)

Pôvodný objekt z XVIII. st. v roku 1813 prestavali v klasicistickom štýle, o čom svedčí letopočet a nápis na architráve. Momentálne funguje v budove Mestský úrad Komárno a detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Budova bývalého daňového úradu

Objekt, ktorý bol postavený v XIX. stor. v romantickom slohu, pôvodne slúžil ako daňový úrad. Predtým na jeho mieste stála kúria Ghyczyovcov. Tu sa narodil Kálmán Ghyczy, poslanec uhorského snemu za Komárno, predseda maďarského snemu a minister financií. Dnes sa na prízemí nachádza oddelenie Knižnice Józsefa Szinnyeiho. Na poschodí sú vystavené najkrajšie obrazy galérie Podunajského múzea v Komárne a maľby významného predstaviteľa maďarského maliarstva z XIX. stor. Arpáda Fesztyho.

Návštevnícke možnosti múzea:

Letné obdobie: 15. apríl – 30. september, utorok – sobota 9.00 – 17.00 hod.

Zimné obdobie: 1. október – 14. apríl, pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 hod.

Tel.: +421 (0) 35 77 11 496

http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=17&page=article

Hlavná budova Podunajského múzea v Komárne (Palatínova ulica 13)

Kultúrny palác bol postavený v XX. stor. v romantickom slohu. Reprezentačnú sálu zdobí maľba Arpáda Fesztyho Bitka pri Bánhide. Stále výstavy múzea sú: Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu, Stála výstava komárňanského maliara Karola Harmosa.

Návštevnícke možnosti múzea:

Letné obdobie: 15. apríl – 30. september, utorok – sobota: 9.00 – 17.00 hod.

Zimné obdobie: 1. október – 14. apríl, pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 hod.

Tel.: +421 (0) 35 77 31 476 (tel./fax)

http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=15&page=article

Benediktínsky kláštor a kolégium

Barokový objekt vybudovaný jezuitmi v XVII. stor. bol prestavaný benediktínskou rehoľou v XIX. stor. Fungoval ako kláštor a gymnázium, počas napoleonských vojen ako vojenská nemocnica, neskôr, po poštátnení, ako študentský domov. Dodnes tvorí majetok Hlavného opátstva Pannonhalma a slúži ako kláštor slovenských benediktínov.

Bývalá špitálska kaplnka sv. Jozefa

Kaplnka spolu so špitálom bola postavená v XVIII. stor. vďaka testamentu baróna Ádáma Zichyho. V chudobinci neskôr fungovala tlačiareň a potom kníhkupectvo. Jednoloďová kaplnka bola prvou meštianskou kaplnkou v Komárne.

Budova bývalej Sporiteľne Komárna a okolia

Najkrajšia secesná budova mesta bola postavená v XX. stor. Dominantou budovy je kovaná železná brána komárňanského majstra Andrása Töröka.

Budova Gymnázia Jánosa Selyeho (bývalé benediktínske hlavné gymnázium)

Škola bola postavená v XX. stor. Benediktínske gymnázium malo vždy vynikajúcich a  významných profesorov a nadaných študentov. Z radov pedagógov treba spomenúť básnika Dávida Baróti Szabóa, člena Maďarskej akadémie vied Kolosa Vaszaryho, a regionálneho historika Zoltána Szénássyho. Toto gymnázium navštevoval János Selye, ktorý vypracoval teóriu stresu, ďalej akademický maliar Arpád Feszty a medzi inými aj nedávno zosnulý herec Attila Kaszás.

http://selye.gartproject.com/sk

Budova bývalej kaviarne Grand

Budova kaviarne bola postavená v XIX. stor. v secesnom slohu. Slúžila predovšetkým na oddych a stretnutie miestnym dôstojníkom, zámožným občanom a miestnym statkárom. Neskoršie fungovala ako reštaurácia a kaviareň Zlatý sud. V súčasnosti využíva tieto priestory Univerzita J. Selyeho na školské účely.

Budova školy Marianum

Budova bola postavená z peňazí verejnej zbierky pomocou benediktínov v XX. stor. Teraz v nej sídli Cirkevné školské centrum Marianum, jediné štvorročné katolícke gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku.  

http://www.zsgmarianum.edu.sk/

Základná škola Pohraničná

Na mieste terajšej školy stála kedysi budova Kráľovského okresného súdu. V XX. stor. bola na pozemku postavená dievčenská a chlapčenská obecná škola . V roku 1945 sa obe školy spojili a teraz budovu využíva základná škola.

http://www.zspohranicna.sk/o-nas/historia/

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, bývalá meštianska chlapčenská škola

Budova bola postavená v XX. stor. Teraz sa v nej nachádza gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré nesie meno revolucionára Jaroslava Šuleka.

 http://www.gljs.sk/wp3/

Bývalý Justičný palác

Rok výstavby neorenesančného paláca v XIX. stor. je vyznačený v predsieni budovy na mramorovej plakete. Objekt je dnes sídlom Okresného súdu a Okresnej prokuratúry Komárno.

Budova bývalého kolégia reformovanej cirkvi

V tejto budove, ktorá bola postavená v XVIII. stor. v klasicistickom štýle, začal chodiť do školy aj významný maďarský spisovateľ Mór Jókai. Škola mala veľmi dobré meno vďaka vysoko erudovaným profesorom. Básnik Mihály Csokonai Vitéz sa tu v záhradke pred budovou zoznámil so svojou životnou láskou Juliannou Vajdou. V roku 2010 bol na podnet SNS na dvore postavený pomník Trianon od Róberta Smidta. V budove dnes sídli reformovaný kresťanský farský úrad.

Park Anglia

Na tomto mieste začali v roku 1835 na nariadenie veliteľa komárňanskej pevnosti Imre Bakonyiho s výsadbou stromov. V minulosti sa tu nachádzal tzv. hudobný pavilón, kde hrával miestny vojenský orchester. Kópia pavilónu dnes stojí na Nádvorí Európy.

Pomník aradských mučeníkov

V roku 2005 bol v Parku Anglia postavený pomník od akademického sochára Jánosa Nagya na pamiatku dvoch kapitánov komárňanskej pevnosti, Ignáca Töröka a Jánosa Lenkeyho, ktorí statočne bojovali za slobodu národa v rokoch 1848/49.  

Busta kráľa Ladislava V.

V Parku Anglia stojí busta kráľa Ladislava V., ktorú vyhotovil akademický sochár Peter Gáspár. Ladislav V. sa narodil 22. februára 1440 v komárňanskej pevnosti. Socha bola odhalená v roku 2000.

Alžbetin most

Most bol postavený v XIX. stor. podľa plánov najvýznamnejšieho projektanta mostov Jánosa Feketeházyho. Alžbetin most patrí medzi najväčšie mosty vtedajšieho Uhorska a nesie meno  manželky Františka Jozefa I., kráľovnej Alžbety. 

Alžbetin ostrov

Niekdajší ostrov, dnes už polostrov, bol pomenovaný na počesť významnej udalosti – na tomto mieste prvýkrát na pôdu Uhorska vstúpila kráľovná Alžbeta. Taktiež sa tu nachádza Jókaiho filagória – spisovateľ Zsolt Beöthy dal na svoje narodeniny postaviť na nároží rodinnej vily túto filagóriu, aby verne hlásala jedinečnosť jeho priateľa, spisovateľa Móra Jókaiho. Na tomto mieste sa stretávali priatelia svetoznámeho predstaviteľa romantizmu, medzi ktorými nájdeme mená takých velikánov ako Kálmán Mikszáth, Géza Gárdonyi alebo Ferenc Molnár.

Vodojem

Vodojem bol postavený v romantickom slohu v XX. stor.  Je vysoký 28 m a funguje dodnes, je spojovacím bodom komárňanskej vodovodnej siete.

Malá synagóga a charitný dom Menház

Budova charitného domu bola postavená v XIX. stor. a do dnešného dňa je centrálnym bodom kultúrneho a náboženského života komárňanskej židovskej náboženskej obce.

http://kehreg.com/

Kostol sv. Ondreja

Najstarší komárňanský kostol pochádza z XVIII. stor. Postavil ho jezuitský rád a prekonal nespočetné prírodné katastrofy a požiare. Bol viackrát prestavaný. Kostol má vynikajúcu akustiku a impozantný organ, čo ho predurčuje na organizovanie rôznych koncertov. Organ tohto kostola vyhotovil pruský kráľovský  a rakúsky cisársky a kráľovský staviteľ organov Carl Friedrich Ferdinand Buckow.

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Kamennú vežu (XIX. stor.) klasicistického kostola postaveného v XVIII. stor. ako najvyšší bod mesta využívala armáda domobrancov ako delostrelecký pozorovateľský bod. Organ zostrojil viedenský majster János Bohák. V zadnej časti je postavený rám Komárňanskej brány novozámockej pevnosti, na dvore možno vidieť vzácne náhrobné kamene z XVIII – XIX. stor.

Kostol evanjelickej cirkvi a. v.

Na dvore klasicistického a barokového kostola z XVIII. stor. je zamurovaný rímsky sarkofág, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z Brigetia. Tiež sa tu nachádza náhrobná tabuľa veliteľa pevnosti Alexandra Columba zosnulého v XVII. stor. a rodinný pomník Samuela Bendeho.

Kostol sv. Rozálie

Na dvore klasicistického kostola z XIX. stor. sa nachádza zo 14 zastavení pozostávajúca kalvária.

Bývalý vojenský kostol, kostol Božského Srdca Ježišovho

V minulosti stál na tomto mieste dominikánsky kostol a kláštor, na základoch ktorých veriaci reformovanej cirkvi postavili túto budovu. Reprezentuje nielen klasicistický, ale aj neskorobarokový sloh. Nejaký čas sa využíval ako sklad potravín pre armádu, potom  bol kostolom miestnej posádky. V dnešných dňoch funguje ako výstavná sieň moderného umenia pod názvom Galéria Limes.

http://galerialimes.namedia.sk/

Pravoslávny kostol Presvätej Bohorodičky a Ikonostáza

V kostole postavenom v XVIII. stor. v neskorobarokovom slohu sa nachádza vzácna ikonostáza, ktorú kúpila srbská ortodoxná cirkevná obec od kamaldulského kláštora v Majkpuszte. Nádherné stally sú dielom Franza Xavera Seegena z Viedne. Vo dvore vidíme náhrobné kamene baróna Pála Davidovicsa, veliteľa pevnosti a generála delostrelectva, a Jánosa Domonkosa, tabulárneho sudcu, podľa ktorého Mór Jókai nakreslil hlavnú postavu svojho romantického románu Zlatý človek.

Kamenná panna

Na hrote stredného bastiónu Novej pevnosti je umiestnená socha, ktorá symbolizuje večnú nedobytnosť komárňanskej pevnosti. O tom svedčí aj latinský nápis: NEC ARTE NEC MARTE – Ani ľsťou, ani silou).

Socha generála Györgya Klapku

Socha stojí pred radnicou. Pochádza z XIX. stor. od sochára Józsefa Rónu a predstavuje hrdinského veliteľa pevnosti z obdobia maďarskej revolúcie v rokoch 1848 – 1949.

Socha Mihálya Csokonai Vitéza

Pomník od akademickej sochárky Rozálie Darázsovej bol odhalený v roku 2005. Pripomína život a dielo najväčšieho maďarského osvietenského básnika.

Súsošie sv. Cyrila a Metoda

Súsošie od akademického sochára Ladislava Beráka sa nachádza v strede kruhového objazdu vedľa Námestia Kossutha. Bolo odhalené v roku 2010.

Socha generála M. R. Štefánika

Sochu stojacu pred budovou Matice slovenskej vyhotovil akademický sochár Otakar Spaniel v roku 1936. Odhalená bola v roku 1990.

Pomník dunajskej flotily

Dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengošovej je umiestnené v Parku M. R. Štefánika. Bolo odhalené v roku 1965 a symbolizuje ukončenie II. svetovej vojny.

Pamätník obetiam násilne odvlečených Komárňanov

Pamätník od akademického sochára Petra Gáspára bol odhalený v roku 1999 na pamiatku  Komárňanov násilne odvlečených v rokoch 1944 – 1945 do koncentračných táborov, v roku 1946 do českého pohraničia a v rokoch 1947 – 1948 vysťahovaných a presídlených do Maďarskej republiky.

Socha sv. kráľa Štefana

Socha odhalená v roku 2009 od akademického sochára Lajosa Győrfiho sa nachádza v sade oproti Parku Franza Lehára.

Socha Franza Lehára

V Parku Franza Lehára odhalili v roku 1980 majstrovské dielo akademického sochára Emila Venkova, ktoré predstavuje svetoznámeho skladateľa operetných melódií, rodáka z Komárna.

Socha Móra Jókaiho

Socha stojí pred budovou Podunajského múzea v Komárne. Je to dielo akademického sochára Gyulu Berecza z roku 1936 a pripomína najväčšieho maďarského romantického spisovateľa.

Trojičný stĺp

Najstaršie súsošie na verejnom priestranstve bolo postavené na začiatku XVIII. stor. na pamiatku obetí kuruckých vojen a ničivej morovej epidémie. Latinský nápis na bočných stranách podhovorí o okolnostiach výstavby.

Sklápací most

Bol postavený v XX. stor., aby zabezpečil prechod z mesta na Alžbetin ostrov a vylodenie väčších plavidiel z lodenice.

Bratislavská brána

Brána bola postavená ako súčasť I. bastiónu Palatínskej línie podľa plánov Pietra Nobileho v XIX. stor. Letopočet výstavby možno dodnes prečítať na východnom priečelí. Bastión je dnes už zbúraný, svojho času mal za úlohu brániť územie medzi riekami Váh a Dunaj. Brána zabezpečovala vstup do mesta od Bratislavy.

http://komarno.sk/content/necarte/

Bastión VI. a rímske lapidárium (Okružná cesta)

Najväčší bastión komárňanského pevnostného systému bol postavený v XIX. stor. ako súčasť Vážskej línie. Mal za úlohu obranu okružnej cesty. Po rekonštrukcii boli kamenné pamiatky z rímskeho obdobia získané z okolitých archeologických vykopávok umiestnené v južnom rondeli.

Návštevnícke možnosti múzea:

Letné obdobie: 15. apríl – 30. september, utorok – sobota: 9.00 – 17.00 hod.

Zimné obdobie: 1. október – 14. apríl, pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 hod.

Tel.: 00421 (35) 77 10 066

Po predchádzajúcej dohode: 00421 (35) 77 31 476.

http://komarno.sk/content/necarte/

Bastión V., Galéria-T

Bastión bol postavený ako súčasť Palatínskej línie v XIX. stor. Dnes v ňom sídli Galéria-T, výstavná sieň moderného výtvarného umenia.

http://komarno.sk/content/necarte/

http://www.galeria-t.wbl.sk/Galeria-T.html

 

Súvisiace témy
Obce a mestá Kukkónie
Obce a mestá Kukkónie Článok
Pamiatky Šamorína
Pamiatky ŠamorínaČlánok
Pamiatky Dunajskej Stredy
Pamiatky Dunajskej StredyČlánok