Kukkonia official pageMagyarEnglish
Občianske združenie KUKKONIA

S T A N O V Y

Občianskeho združenia  Kukkonia

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Kukkonia je zriadená podľa zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie.

2. Kukkonia je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.

3. Sídlom Kukkonie je 929 01 Dunajská Streda, Štúrova 1090/7.

4. Kukkonia vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok II.

 

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Kukkonia je:

 • uchovávanie, rozvíjanie a využívanie historického, kultúrneho a prírodného potenciálu Žitného ostrova v prospech jeho ďalšieho rozvoja a zlepšovania životnej úrovne tu žijúceho obyvateľstva,

 • združovanie jednotlivcov so záujmom o oživenie a rozvíjanie kultúrnej, športovej, záujmovej a spolkovej činnosti v regióne,

 • aktivity smerujúce k zvýšeniu atraktivity a návštevnosti územia Žitného ostrova,

 • budovanie imidžu, ktorý dokonale vystihuje žitnoostrovský región,

 • napomáhanie aktivít na racionálne, ekonomické a ekologické využitie miestnych zdrojov, t. j. podpora rozvoja občianskych iniciatív a aktivít, aktivácia miestnej komunity, podpora vzájomnej spolupráce a združovania výrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb, samospráv, rôznych mimovládnych organizácií a ďalších aktérov na regionálnej úrovni, 

 • podpora oživenia tradičných remesiel a povolaní v odvetviach poľnohospodárstva, výroby a obchodu, zvýšenie úrovne povedomia a viditeľnosti miestnych produktov a služieb, vybudovanie dlhodobo silného a stabilného postavenia značky Kukkonia na trhu, zavedenie certifikácie a značenia lokálnych produktov,

 • podpora obnovy a rozvoja tradičných prístupov v poľnohospodárstve, s cieľom produkovať zdravé potraviny pre obyvateľov a hostí regiónu Žitného ostrova,

 • ochrana a tvorba životného prostredia, podpora ekologického spôsobu života a zdravého životného štýlu, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu zodpovednosti za prírodné, historické a kultúrne dedičstvo voči budúcim generáciám.

   

   

Súvisiace témy
Súťaž pre rozkvitnutý Žitný ostrov
Súťaž pre rozkvitnutý Žitný ostrovČlánok
Cyklotrasy – rozvoj turistického informačného systému - projekt Zelené oázy
Cyklotrasy – rozvoj turistického informačného...Článok
Štatút súťaže „Odfoť Žitný ostrov!“
Štatút súťaže „Odfoť Žitný ostrov!“Článok
Výzva na predloženie cenovej ponuky - tlač knihy
Výzva na predloženie cenovej ponuky - tlač...Článok
Nové oddychové miesto v obci Vrakúň
Nové oddychové miesto v obci VrakúňČlánok
Objednávka
ObjednávkaČlánok
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúkČlánok
Výzva na predloženie cenovej ponuky 2018 - tlač knihy
Výzva na predloženie cenovej ponuky 2018 -...Článok
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2018
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2018Článok
NOVINKA: Ľadová káva
NOVINKA: Ľadová kávaČlánok